ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ การเปิดทำการนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการนิเทศงานคดี ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็คทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID 19)

 

CLIP ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

ประกวดหนังสั้น


ยกเลิกชื่อศูนย์

มหกรรมไกล่เกลี่ย

ข้อกำหนด COVID19

covid19

คำแนะนำการปล่อยชั่วคราว2563

สื่อมัลติมีเดีย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

การขอปล่อยตัวชั่วคราว

conference booking 

conferrence calendar

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
QR-ระบบการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ