ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
กลุ่มงานคดี