ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล