ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบการสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีในการสอบวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ระเบียบการสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ในการสอบวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา


1. ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อก่อนเข้าห้องสอบ
2. ให้นั่งประจำที่ที่จัดไว้ให้ตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนด
3. ห้ามนำเอกสาร ตำรา ตัวบทกฎหมายหรือโน้ตย่อใดๆ เข้าไปในห้องสอบ
4. ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. ให้ใช้เฉพาะปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น
6. ให้เขียนชื่อ นามสกุล ชื่อศาล เลขประจำตัวสอบลงในสมุดคำตอบทุกเล่ม
7. ให้เขียนคำตอบในสมุดคำตอบของข้อนั้น ๆ ทั้งสองหน้ากระดาษด้วยลายมือที่อ่านง่าย โดยไม่ต้องลอกคำถาม ถ้าสมุดเล่มเดียวไม่พอให้ขอเพิ่มได้แล้วแจ้งกรรมการคุมสอบให้เย็บติดกับเล่มแรก
8. ทุกครั้งที่ขึ้นข้อใหม่ให้ขึ้นกระดาษหน้าใหม่และแผ่นใหม่
9. ห้ามพูดคุย ทักทาย หยิบยืมวัสดุสิ่งของจากผู้เข้าสอบคนอื่น หรือขอดูสมุดคำตอบของผู้อื่น
10. ห้ามเข้าห้องสอบเมื่อเริ่มทำข้อสอบไปแล้วเกิน ๓๐ นาที เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามสมควรก็อนุญาตให้เข้าสอบได้
11. เมื่อเริ่มทำข้อสอบ ห้ามออกนอกห้องสอบจนกว่าเวลาล่วงไปแล้ว ๑ ชั่วโมงห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอนุกรรมการคุมสอบก่อน
12. หากมีปัญหาข้อขัดข้องในระหว่างการทำข้อสอบให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแจ้งกรรมการคุมสอบ
13. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือสมุดคำตอบออกนอกห้องสอบ ห้ามฉีก หรือทำลาย
14. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ
15. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที
16. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ อนุกรรมการคุมสอบจะไปเก็บสมุดคำตอบและกระดาษคำถาม
17. ให้อนุกรรมการคุมสอบจัดเก็บกระดาษคำถามและสมุดคำตอบใส่ซองสีน้ำตาลไว้โดยให้ประธานอนุกรรมการและกรรมการคุมสอบ ๑ คน ลงชื่อหน้าปกกระดาษคำตอบและซองสีน้ำตาลส่งมอบแก่ผู้ตรวจข้อสอบต่อไป


image เอกสารแนบ